Zaproszeni prelegenci


 

prof. Antoni Jeżowski

Twórca Instytutu Badań w Oświacie, profesor PWSZ w Głogowie

Doktor nauk ekonomicznych , specjalizujący się w ekonomice oświaty, specjalista z zakresu finansów samorządu terytorialnego, w szczególności finansowania zadań oświatowych, doradca społeczny Prezydenta RP w latach 1998-2000, ekspert Biura Analiz Sejmowych, członek Rady Rozwoju Dolnego Śląska przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.
Uznany w Polsce i na świecie ekspert w zakresie prawa i finansów oświatowych
Ekspert Sieci Europejskich Specjalistów w zakresie Ekonomiki Edukacji (European Expert Network on Economics of Education – EENEE).


dr Kajetan Wojsyk

Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.
Zajmuje się kształtowaniem „świadomości informatycznej” ludzi zmuszonych do korzystania ze współczesnych środków przekazu informacji. Szczególnie jest mu bliska idea społeczeństwa informacyjnego, której w całości podporządkowuje aktywność zawodową.
Prowadzi szeroką i intensywną działalność szkoleniową oraz publikacyjną w ramach różnego rodzaju szkoleń, seminariów i konferencji. Dwukrotnie nominowanydo nagrody InfoStar. Członek Rady Programowej dwumiesięcznika Elektroniczna Administracja, Rady Programowej Forum Teleinformatyki. Członek Komitetu Sterującego projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej woj. śląskiego).
Autor licznych publikacji dotyczących różnych aspektów informatyzacji administracji publicznej,
w szczególności skutków działania prawa informatycznego.


dr Alek Tarkowski

Dyrektor Centrum Cyfrowego. Kieruje projektami dotyczącymi reformy prawa i polityk publicznych (policy). Doktor socjologii. Współzałożyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska, pełni też rolę European Policy Fellow dla amerykańskiej organizacji Creative Commons, prowadzący projekt „OER Policies for Europe”. Współzałożyciel Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu kierującego Open Policy Network.


Bohumír Soukup

Czeski programista, autorem narzędzi do nauki programowania SGP Pascal, SGP Baltazar, SGP Baltie, SGP C# Studio. Gazeta Business World (2003) uznała go za jednego z najlepszych informatyków na świecie. W roku 1978 założył firmę SGP Systems. Uczy dzieci i młodzież co to jest komputer, co to jest program i jak dobrze programować. Uczy także nauczycieli metodyki nauczania programowania.


Janusz Wierzbicki

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia nie tylko dla nauczycieli m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie – publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jest ekspertem i trenerem w programie Microsoft Innovative Educator oraz trenerem w programie Apple Professional Development. Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach organizowanych w całej Polsce, dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego do grudnia 2013.

Członek Zespołu ds. strategi przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji. Za działalność na rzecz edukacji informatycznej został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.


Tomasz Łukawski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, innowator oświatowy, działacz społeczny, którego pasją jest zmienianie polskiej szkoły i wprowadzanie do niej nowoczesnej technologii cyfrowej w procesach edukacji. Członek Zespołu Lidera Cyfryzacji przy ministerstwie Cyfryzacji.


Marcin Pawlik

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz nauczyciel informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ząbkach.

Głównym obszarem jego zainteresowań jest e-learning,  film i wykorzystywanie go w edukacji oraz w promocji. Jest również administratorem MS OFFICE 365 oraz platformy zdalnego nauczanie MOODLE.

Trener Intel Learning Series for 1:1 e-learning in the classroom. Jest autorem i współautorem wielu projektów, programów oraz kursów stacjonarnych, blended learning i online.

Prowadzi kanał OEIiZK w serwisie YouTube.


Mariusz Gliński

Firma Sprint – Olsztyn
Specjalista w zakresie najnowszych technologii dostępu bezprzewodowego, profesjonalnych systemów zabezpieczenia sieci bezprzewodowej przed atakami z zewnątrz oraz systemów centralnego zarządzania sieciami WiFi rozlokowanymi w wielu oddziałach placówki.